top of page

Wat is het future proof assessment?

Vooraf: wat is future proof eigenlijk?

Het belang van een sterke finance functie voor het succes van een bedrijf valt niet niet te onderschatten. Er is zelfs wetenschappelijke eenduidigheid over de stelling dat organisaties die beschikken over een sterke finance functie veel beter presteren.

Het kader waarin de finance functie operationeel moet zijn, verandert echter pijlsnel. Daarom hebben organisaties er vandaag, meer dan ooit, alle belang bij om over een finance departement te beschikken dat klaar is om alle toekomstige ontwikkelingen op te vangen, en dus future proof is. 

Future proof zijn betekent in eerste instantie dat de finance functie klaar is voor de uitdagingen van vandaag, maar tegelijkertijd ook bezig is met de toekomst waardoor ze al concrete stappen zet om klaar te zijn voor morgen. Het mag niet slechts bij een ambitie blijven. De finance functie moet de uitdaging aangaan nadat ze de juiste basisfundamenten heeft gelegd. De finance functie moet kijken naar wat er gebeurt in de wereld en wat invloed heeft op de organisatie en dus ook de finance functie. Ze moet continu kunnen omgaan met nieuwe topics en trends: duurzaamheid, innovatie, nieuwe financieringstechnieken, digitalisatie,… De finance functie moet de flexibiliteit en wendbaarheid hebben om in te spelen op die veranderingen en de rol als business partner te blijven vervullen. En dit alles zonder de kost van finance te vergroten.

Daarnaast moeten finance functies ook de strategie mee helpen ontwikkelen en aanpassen zodat de organisatie nog beter gaat presteren. Veel finance functies slagen daar vandaag niet in. Zo kijken we naar de introductie van innovaties en zeker digitalisering waardoor verdienmodellen veranderen. De finance functie moet dit kwantificeren en kan van daaruit de strategie mee richting geven.

 

Future proof zijn betekent ook open staan voor nieuwe talenten, het zoeken en vinden van nieuwe competenties en meer toegevoerde waarde binnen de organisatie. In de toekomst zullen daar meer en meer data-engineers en -scientists, storytellers en tech-wizards bijhoren. Finance moet dus in staat zijn om het juiste talent aan te trekken en dit talent te behouden en te laten mee evolueren door hen voortdurend nieuwe vaardigheden bij te brengen. Die nieuwe kennis en inzichten zullen een must zijn om strategieën te ontwikkelen en te herontwikkelen in een wereld die telkens sneller transformeert. De capaciteit om innovaties en digitalisering in sneltempo te omarmen is cruciaal.

“Niemand heeft een glazen bol, maar CFO’s hebben de verantwoordelijkheid om na te denken over wat er mogelijk kan gebeuren en de (finance) organisatie daar op voor te bereiken.”

 

Future proofness meten: het assessment?

Samen met experts van Deloitte en de wetenschappelijke inbreng van professoren van Tilburg University en TIAS School for Business and Society ontwikkelde Financial Media een framework dat het mogelijk maakt vast te stellen hoe future proof een finance functie vandaag is. Aangezien future proof zijn per definitie nooit een eindpunt kan betekenen, past het framework zich continu aan, aan de veranderende realiteit. Wat vandaag nog onder future proofness valt, zal in de toekomst wellicht onvermijdelijk opschuiven in de richting van het basis framework van finance.

Het  assessment is een referentiepunt voor finance departementen: het maakt meteen duidelijk wat wel en minder relevant is en helpt de prioriteiten te bepalen. Met andere woorden: waar moet je als CFO echt op inzetten?

Het assessment zorgt daarbij ook voor een objectief draagvlak om werk te maken van verandering en verbetering.

Het assessment is uniek in zijn soort: in tegenstelling tot de klassieke benchmark-tools wordt vooral ook een uitspraak gedaan over kwalitatieve elementen.

Het assessment focust zich op de verschillende hoofddomeinen binnen finance. Het maakt enerzijds een evaluatie van hoe finance waarde creëert en anderzijds naar wat finance nodig heeft om die waarde te realiseren. In eerste instantie neemt het assessment dus operational, business en specialized finance onder de loep. Deze drie categorieën worden vanuit het framework anders bekeken. Er zijn kwalitatieve en kwantitatieve evaluatiecriteria en benchmarks. In het tweede luik worden de organisatie, de mensen, de processen en het beleid geëvalueerd. Vandaag komen daar uiteraard ook de grote hoeveelheden systeeminformatie bij die finance gebruikt en de technologie die het aanwendt om de business te kunnen ondersteunen.

Tenslotte doet het assessment een uitspraak over de rol en mogelijkheden van de finance functie over hoe men dient om te gaan met specifieke topics, zoals de rol van finance als aanjager van innovatie, de ontwikkelingen rond duurzaam ondernemen, …

 

Met het assessment evalueert de actuele toestand en aanpak van de finance functie. Immers, een sterke basis en goede performance zijn de fundamenten om een toekomstvisie op uit te werken.

 

Maar belangrijker is dat we een evaluatie maken van hoe sterk deze basis is om noodzakelijke toekomstige ontwikkelingen op te bouwen en in welke mate de finance functie al stappen heeft gezet richting deze future proofness. De antwoorden op de vragen in het assessment worden daarom afgetoetst aan onderliggende internationale benchmarks en ingeschaald op zeer gedetailleerde maturiteitsindexen. Deze oefening laat toe om een uitspraak te doen over hoe de finance functie ervoor staat om de toekomst aan te pakken.

“Een finance functie kan niet
future proof zijn als de elementairste finance processen niet op punt staan.”

Niet elk bedrijf is gelijk

 

Niet alle uitkomsten en resultaten kunnen op dezelfde manier beoordeeld en gescoord worden. De beoordeling van het assessment wordt aangepast aan de specifieke situatie van de bedrijven. Zowel bedrijfsspecifieke als sectorspecifieke omstandigheden kunnen impact hebben op de uitkomst van het assessment. Neem bijvoorbeeld credit & collections. Bij retailorganisaties ziet dat er anders uit dan bij B2B-bedrijven. Het is een totaal verschillende manier van werken waardoor bijvoorbeeld digitalisering ervan helemaal anders bekeken wordt. Sommige aspecten van het assessment zullen heel voor de hand liggend zijn, andere zullen we pas te weten komen als je de motorkap open legt. De benadering blijft dezelfde, maar we gaan resultaten in functie van de sector of de omgeving waarin het bedrijf actief is, anders interpreteren en scoren.

 

bottom of page