De multidisciplinariteit van Corporate Performance ManagementCPM of Corporate Performance Management evolueert met technologie en procesen die de volledige organisatie ondersteunt in strategische beslissingsprocessen. Door de hoge mate aan automatisatie kan men met CPM meer aandacht schenken aan processen en activiteiten die een toegevoegde waarde bieden, zoals analyse, planning, forecasting en duidelijke management rapportering. “We zitten in de fase om de finance functie beter te connecteren in de organisatie, en er is ook een groeiende bewustwording van de voordelen van artificiële intelligentie en machine learning...”


Even opfrissen: Corporate Performance Management is de brede verzamelterm voor alle methodologieën, processen en systemen die binnen een organisatie worden gebruikt voor het sturen en managen van de business. Waar CPM vroeger werd beperkt tot het louter implementeren van financiële planningsmodellen voor bijvoorbeeld kostencenters of P&L-planning, is de rol van CPM geëvolueerd tot de connectie van finance met alle operationele en externe stakeholders. “Bedrijven denken steeds meer na over wat performance effectief is”, zegt Lien Vangansewinkel. “Het gaat dus veel breder dan slechts de klassieke financiële componenten. Een bedrijf focust zich niet langer alleen op winst maken. De aandacht is verschoven naar bijvoorbeeld duurzaamheid en ESG-rapportering, waarin CPM technologieën een belangrijkere rol zijn gaan spelen. Naast het financieel luik zijn er nog tal van factoren die bepalen of je bedrijf al dan niet goed presteert, die in lijn liggen met de strategie die het bedrijf wil volgen.”


Heel concreet kunnen we dit bijvoorbeeld afleiden naar Deloitte zelf. “Wij zetten bijvoorbeeld hard in op purpose en sustainability”, duidt Vangansewinkel. “Die zaken bepalen mee of we als bedrijf in het algemeen goed presteren. Die evaluatie dient elk bedrijf te kunnen maken in lijn met haar strategie en vereist veel meer inzichten van alle departementen. De Bedrijfsprestaties worden niet langer alleen vanuit een financiële context beoordeeld. De vraag is alleen: Hoe? Net dan moet je kijken naar het breder geheel en de connectie van alle verschillende pijlers in een bedrijf, en net die inzichten hebben de laatste jaren een enorme acceleratie gekregen.”


Transversale rol


“Waar onze transformatieprojecten zich in het verleden veeleer beperkten tot de finance functie an sich focussen we ons vandaag meer op het connecteren van de financiële processen met andere bedrijfsprocessen zoals Sales & Operations Planning, workforce-planning of strategische langetermijnplanning, …”, vertelt director Jan Van Liempt. “Die stukjes worden allemaal bekeken om op die manier bedrijfsprocessen beter te integreren met elkaar en ervoor te zorgen dat financiële processen niet langer volledig op zichzelf staan. Deze grote evolutie is mogelijk gemaakt door de beschikbaarheid van data in alle verschillende domeinen van het bedrijf, de grote rekenkracht van technologie en het meer in aanraking komen met zaken als artificiële intelligentie en predictive planning. Hierdoor kan de finance functie zich gaan bezighouden met meer waardevolle taken zoals analyses. De evolutie van data en technologie staat rechtstreeks in verband met de evolutie van de functie zelf. Hierdoor heeft de finance controller een meer transversale rol gekregen en is deze veel sterker gelinkt aan alle operations in de business waardoor we ook zien dat de rol soms wat overlap krijgt met die van de business controller, al blijft dat natuurlijk sterk afhangen van organisatie tot organisatie. In bedrijven waar de compliance factor hoog is, zal de functie van financial controller vooralsnog zeker nodig blijven.”


Analytische rol van CPM


Door deze evoluties transformeert finance telkens meer naar een faciliterende rol. Vangansewinkel: “Finance-afdelingen namen vroeger zelf ownership om de budgetten te maken en om bepaalde forecasts en inzichten te creëren. Nu is de connectie met de business intenser geworden waardoor na analyse, veel duidelijkere vragen kunnen worden gesteld en bijgevolg meer focus kan gaan naar het creëren van toegevoegde waarde. Finance zorgt er mee voor dat er een juiste datastructuur is, dat het bedrijf alles op de juiste dimensies en componenten gaat evalueren en dat de technologie aanwezig is. Daarnaast brengt finance andere afdelingen de mogelijkheid om op dezelfde manier of in een groter geheel informatie door te geven, zodat ze de tools krijgt aangereikt om zelf opnieuw kwalitatieve gesprekken met de business aan te gaan. Eerder dan een rapporteringsmechanisme naar het management toe speelt finance een faciliterende rol om meer als business partner te opereren.”


Het zwaartepunt van CPM is duidelijk getransformeerd van een focus op rapportering naar een focus op analyse. “Medewerkers binnen finance maken de analyse van de financiële impact die uit de modellen van de business komt”, vertelt Van Liempt. “Waar de FP&A-analist of het CPM-team vroeger meer fungeerde als datacollector of “reporting factory”, kunnen ze nu hun rol als analist beter uitvoeren dankzij de betere integratie van zowel data als processen waardoor scherpere analyses kunnen gemaakt worden en de juiste vragen worden gesteld. Het finance team kan dus veel meer een analytische functie vervullen, connecteren met de business, en deze uiteindelijk koppelen aan de strategische doelen van de organisatie. Dit houdt in dat er andere methoden op de voorgrond treden van plannen/budgetteren, zoals driver based- of zero based budgeting, maar komt eveneens tot uiting in de geïntegreerde rapportering die door de sterkere samenwerking veel vollediger is geworden. Finance is geen geïsoleerd departement (meer) omdat stakeholders enerzijds en het finance team anderzijds veel beter met elkaar zijn geconnecteerd.”


Nieuwe trends?


De toekomst van CPM zal, zoals eerder aangehaald, verder bepaald worden door nieuwe technologieën als artificiële intelligentie en machine learning. “Effectief inzichten die door de computer worden vergaard om ze door ons te laten interpreteren, zullen telkens meer aan belang winnen”, zegt Vangansewinkel. “Meer en meer bedrijven tonen ook interesse in de mogelijkheden net omdat de hoeveelheid data zo is toegenomen. Voor veel bedrijven is het op dit moment echter nog een stap te ver omdat ze controle willen houden over de hoeveelheid data. Vanaf het moment dat die er is en ze binnen de organisatie beschikken over de juiste datastructuur en deze ook correct met elkaar is geconnecteerd, dan is het kijken wat deze technologieën kunnen betekenen in de volgende stap van deze bedrijven om verder te gaan in het analyseren van de data.” Dat beaamt Van Liempt: “Veel organisaties kijken hier nu al naar omdat het ook een zeer actueel en ‘hot’ topic is… Maar ondernemingen beseffen, ook op dat vlak, dat ze eerst moeten leren wandelen vooraleer ze willen lopen. Het komt er weliswaar aan en er zijn al voorbeelden waar we aan het werk zijn met artificiële intelligentie en machine learning om dit mee te integreren in de planningsmodellen. De komende jaren wordt dit ongetwijfeld het grote transformatieblok waar iedereen naar zal kijken maar op dit moment ligt het zwaartepunt nog in het beter connecteren van de finance functie in de organisatie.”